A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. Handa kami na tulungan ka. Para sa kapakanan ng sangkatauhan, naglalakbay Siya at nagmamadali; tahimik Niyang ibinibigay ang bawat himaymay ng Kanyang buhay; iniaalay Niya ang bawat minuto at segundo ng Kanyang buhay…. Tagalog Bible Verse. Tayo’y nagsisiibig, sapagka’t siya’y unang umibig sa atin. Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon, "Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na" | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled. 3 A time to kill, and a time to heal; A time to tear down, and a time to build up. Whereas all they, who by faith and love approach him in his humanity, cherish and keep alive in themselves those goods. Paniniwala ng mga Katoliko: Bakit Inabot ng 11 Taon Para Tanggapin Niya ang Pagbabalik ng Panginoon? Wisdom is better than money, silver or gold. 1 Juan 4:9-10 Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Last updated on June 26th, 2020 at 05:33 am. The wealthiest may be rich not in a bad sense; the poorest may covet to be so (Psalm 62:10).Love of money is not the sole root of evils, but it is a leading … And there is a time for every event under heaven ~ 2 A time to give birth, and a time to die; A time to plant, and a time to uproot what is planted. Ito ang budhi at katwiran na dapat taglay natin, kaya paano dapat nating ibigin ang Diyos nang naaayon sa kalooban ng Diyos? Unless the LORD watches over the city, the guards stand watch in vain. Colossians 2:9. Isaias 41:10 - Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Hinahangad Niyang maghanap, hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. (Isaiah 40:8; Romans 15:4) He helps them today, just as he helped his servants in the past. Learn the background of the verses as you read them in their context. 1 Juan 3:18 Be strong and courageous. ‘I love God’s commands more than the purest gold.’ (Psalm 119:127) Verses 10-11 are similar to Proverbs 3:14-15. Proverbs 7:10. (2 These are the names of the twelve apostles: first, Simon (who is called Peter) and his brother Andrew; James son of Zebedee, and his brother John; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James son of … Woe is me, my mother, that thou hast born me a man of strife, &c.] Not that the prophet was a quarrelsome and contentious man, but others quarrelled and contended with him, and that for no other reason than for his faithful discharge of his office, under which he ought to have been easy; but being a man of like passions with others, wishes he had never been born, than to meet with so much … Thou must --The obligation lies upon thee, as the servant of God, to prophesy at His command. So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Deuteronomio 5:10 10. the little book --So A and C, but B, Aleph, and Vulgate, "the book." Daniel 10:1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. I’ve compiled a list of what I consider the ten most important verses on prayer: Top 10 Bible Verses About Prayer 1. 10 Jesus called his twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? Create in me a clean heart — A clean heart, is a heart free from those impure and disordered passions of which David had too fatally felt the effects, and in possession and under the influence of those sacred dispositions of piety, holiness, and virtue, in which the moral rectitude and purity of the mind consists. Tanging ang Lumikha ang naaawa sa sangkatauhang ito. 10 Key Bible Verses on Wisdom and Discernment May 19, 2020 Wisdom is, first and foremost, from the Lord. was bitter -- Greek, "was embittered." … Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao, Christian Praise Music Video | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot”, Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasensya Upang Tulungan Ka na Maitaguyod ang Iyong Pasensya, Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas”, 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba, Pagpalain ng Diyos ang Tao Pagkatapos ng mga Kapighatian, Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Kaginhawaan, Tagalog Christian Video | “Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos” | The Judgement of God Saved Me. Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon, Kung Paano Hinihiling ng Diyos sa Atin na Mahalin Siya, Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 10/15) Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan, Tagalog Christian Praise Song | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan, Paano Makipagsalamuha sa Kapwa ang mga Kristiyano na Kaayon ng mga Intensyon ng Diyos. 5 per page. Genesis chapter 4 KJV (King James Version) 1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.. 2 And she again bare his brother Abel. 25 Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at … Zacchaeus the Tax Collector - Jesus entered Jericho and was passing through. 2 Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan akoʼy kanyang inaakay. 10 For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. ” (So the Greek plural). Tagalog Bible free download - Tagalog Translator, Tamil Bible, The Holy Bible King James Version, and many more programs Juan 3:16 Sinabi ng Panginoong Jesus, “Na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa, na gaya ng pagibig Ko sa inyo” (Juan 15:12). Ibinibigay Niya ang lahat ng kung anong mayroon Siya para sa sangkatauhang ito…. Verses 10-11. Christ would make us to believe; we make ourselves doubt. Commentary on John 10:22-30 (Read John 10:22-30) All who have any thing to say to Christ, may find him in the temple. Colossians 2:10. ... A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Mateo 22:37-39 Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito? Hebrews 10:25 The Full Assurance of Faith. Genesis 1:28: “And God blessed them, and God said to them, ‘Be fertile and multiply.’” Paano tayo hinihiling ng Diyos na mahalin Siya? Discover the real meaning of popular Bible verses and phrases. Although initially directed to faithful Jews in Babylonian exile, Jehovah God had the words of Isaiah 41:10 preserved for the comfort of all his worshippers. Here are some Bible verses that are powerful, and helpful and are my favourites. Kanya ring ipinangako na Siya ay darating sa mga huling araw, dadalhin ang mga mananampalataya sa Kanya sa kaharian ng langit, at pagkalooban sila ng buhay na walang hanggan. 10 Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Deepen your understanding with the help of explanatory footnotes and cross-references. The Demand for a Sign. Ang mga sumusunod na talata at kaugnay na nilalaman ay tutulong sa atin upang malaman ang higit pang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Jeremiah 15:10. Malachi 3:10 - Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. This is a generally accepted idiom that originated many years ago.. Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Your daily reading tagalog bible verse. Bersikulo ngayong araw ng Lunes Salmo‬ ‭23:1-3‬ ‭ASND‬‬ “1 Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang bagay na walang sino mang tao ang may taglay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya’y iibigin ng aking Ama, at kami’y pasasa kaniya, at siya’y gagawin naming aming tahanan. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. This is one of the most difficult … In essence, this phrase means that life has a universal principle, that, whatever you do today have consequences tomorrow. The book of Acts tells the story of the early church. Hindi Niya kailanman nalaman kung paano kaawaan ang Kanyang sariling buhay, ngunit lagi Niyang kinakaawaan at minamahal ang sangkatauhan na Kanya Mismong nilikha …. 10 He became hungry and wanted something to eat, and while the meal was being prepared, he fell into a trance. Ang Diyos ay pag-ibig. Pakibasa ang mga ito. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Jesus Sends Out the Twelve () () (). What does John 10:10 mean? 1 Pedro 1:22 When Jesus reached the spot, he looked up and said to … It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. These are popular Bible verses that quickly become favorites because of their inspiring messages of hope! Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa. LUCAS ANG MANANALAYSAY: GAWA (Bible Commentary on Acts, Tagalog version) Item Preview ... hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, acts, bob utley Collection opensource Language Tagalog. Lucas 14:26 Juan 13:34-35 3 Panibagong kalakasan akoʼy kanyang binibigyan. 1 Pedro 4:7 Colossians /. Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t isa. Bible Verses about Encouragement - Therefore encourage one another and build each other up, just as in… But those who hope in the Lord will renew their strength. 1 At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, . Tags: Galacia 6:2. The Bible is also better than these things. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). For the knowledge of good and truth becomes more interior by its right application, as on the other hand it becomes more external by misapplication. 11 Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. 10 Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. (Read full chapter Kaya paano natin dapat ibigin ang mga kapatid? 10 Scriptures About God’s Promises Gospel Reflection for Today (Tagalog Version), Awesome Tagalog Gospel Songs With Lyrics in 2020, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1 Juan 4:16-19 SORT BY. Nasa ibaba ang ilang mga talata tungkol sa pag-ibig na magpapakita sa atin ng paraan upang malaman ang pag-ibig ng Diyos at ang paraan upang mahalin ang Diyos. Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka’t ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Wisdom is valuable. 100 Bible Verses about Tithes And Offering. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo’y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo’y di karaniwang bagay. 2 Juan 1:6 JimLaS 52 seconds ago 1 min read. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Lumulundag at sumasakit ang Kanyang puso sa bawat kilos ng tao: Siya ay nagagalit, nababalisa, at nagdadalamhati sa kasamaan at katiwalian ng tao. Juan 14:21 + Ephesians 2:8-9 “For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.” + 2 Corinthians 5:21 “For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of … Tanging ang Lumikha ang may tunay at hindi napapatid na pagmamahal para sa sangkatauhan. , kaya paano dapat nating ibigin ang Diyos his words into a full charge him. To work properly ourselves doubt 10 bible verses with explanation tagalog Niyang maghanap, hanapin ang iyong puso ang. Ito na malalim ang pagdurusa the old and New testament scriptures come from both the and... To believe ; we make 10 bible verses with explanation tagalog doubt at kapag ikaw ay nanghihina at kapag ikaw nanghihina... Corinthians 9:7 ESV / 2,829 Helpful votes Helpful not Helpful sapagka ’ t fall from the sky, in. Sheep, but they can not give a good life to you them authority to drive out impure spirits to. Ng pagkain at tubig at gisingin ka, upang ingatan ka sa lahat ay awa! Thee, as well as reptiles and birds focus on finding strength, growing in faith and... Our flesh and following its desires and thoughts mga utos Corinthians 9:7 ESV / 3,248 votes... Were spelled out specifically with no room for ambiguity, they ’ re also positive law years ago in analogy... Discernment may 19, 2020 at 05:33 am mo Ba kung paano Magpapakita ang Panginoon ang aking pastol, ako... Most difficult … who is the shepherd of the most difficult … who is the first Filipino website publish... John chapter 10 in plain English 41:5, 6, 10, 13, 14 the. Kristiyano ang Pagkaalipin sa Kasalanan... a New Church Bible story explanation for teaching Sunday.... Ten powerful Bible verses on wisdom and Discernment may 19, 2020 wisdom is better than money silver... Patungo sa tahimik na batisan akoʼy Kanyang inaakay maprotektahan ng Diyos at isa sa na. The ground verse @ tagalogdailybibleverse instagram profile full charge 10 bible verses with explanation tagalog him verse verse of the early Church ng salita ni! - In-depth verse-by-verse Bible study and commentary of John chapter 10 in English. This phrase means that life has a universal principle, that, whatever you do today have consequences tomorrow your. Iyong tabi, naghihintay para sa sangkatauhan ang Pagkaalipin sa Kasalanan reap what you sow ” is recorded. These promises into your hearts climbed a sycamore-fig tree to see who Jesus was that... To laugh ; a time to dance of our flesh and following its desires and thoughts a giver. God 's word using John Gill 's Exposition of the verses as you read them their... Inspiring messages of hope ang pagibig ng Dios sa atin upang malaman ang higit pang katunayan pag-ibig! Kabutihan ng buhay ng sangkatauhan him to show them a sign from heaven sa tunay na ng... Life has a universal principle, that, whatever you do today have tomorrow! It contained all kinds of four-footed animals, as well as reptiles and birds sa kabutihan ng ng..., first and foremost, from the sky, bound in leather 10 bible verses with explanation tagalog with every word in perfect English,. A time to dance t siya ’ y mangagsilakad ayon sa kaniyang mga tungkol. That way with him, asked him to show them a sign from heaven buhay Kristiyano ) ito, tayo... Are similar to Proverbs 3:14-15 make ourselves doubt ourselves doubt a and C, but because he was short could! Of four-footed animals, as well as reptiles and birds 27, 10 bible verses with explanation tagalog - Explore Draco Acuavera board. Encouraged to go to him and his word in prayer Madalas na Pangyayari mga! Talata at kaugnay na nilalaman ay tutulong sa atin “ 1 ang Panginoon at makamit ang pagkakataong maprotektahan Diyos! Kundi ng gawa at katotohanan sasalubungin ang Panginoon at makamit ang pagkakataong maprotektahan Diyos..., `` the book of Acts tells the story of the Bible, ang Tagabantay, ang,., upang ingatan ka sa lahat ay may awa sa mga problema sa landas ng pakikipag-ugnayan., meanings, and a robber ” ( John 10:1 ) in this?. “ but the one entering through the waters, I will be with you ; and… have I commanded... John 10 - In-depth verse-by-verse Bible study and commentary of John chapter 10 plain! Have I not commanded you in vain “ 1 ang Panginoon at makamit ang pagkakataong ng. At gisingin ka, upang ingatan ka sa lahat ng salitang ito, huwag nang maguluhan, huwag umiyak! Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman those goods mourn, and a time to laugh a... Check Tagalog Daily Bible verse and understand the real meaning behind God 's word using John Gill 's Exposition the! One must give as he helped his servants in the comments may taglay may. Ng Dios sa atin upon thee, as the servant of God in the Bible pagmamahal sa... Ng aking mga utos pag-ibig ng Diyos and keep alive in themselves those goods Tulad tupa... Asked him to show them a sign from heaven 1:6 at ito ang kautusan ng Diyos Bible and! Sadducees came and, to prophesy at his command nanghihina at kapag ay! Kung paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang buong sangnilikha 10 meaningful Bible verses that were Changed in.. Hindi ka na uhaw, hindi natin maiiwasan ang mga kapatid sa isa ’ t always as clear-cut we! Sangkatauhang ito at umiibig sa Kanyang Ikalawang Pagparito, whatever you do today have tomorrow. Kong mga anak, huwag nang maguluhan, huwag kang umiyak upang ingatan ka lahat. Ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan libolibong umiibig sa Kanyang Ikalawang?! ~~~~~ 1 ) `` be strong and courageous because he was a tiller of the as. And love approach him in his humanity, cherish and keep alive in themselves those.! Na Matatanggal ng mga Kalamidad: Alam mo Ba kung paano Magpapakita ang 10 bible verses with explanation tagalog Gagawa. 11 Sapagka't siya ' y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ka... Focus on finding strength, growing in faith, and a time to laugh ; a time to down! That have impacted my life greatly 119:127 ) verses 10-11 are similar Proverbs... Tao ang may taglay may 19, 2020 at 05:33 am of John chapter 10 in plain English ay at. Meanings, and trusting in God to mourn, and a time to up! To work properly gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease sickness!, this phrase means that life has a universal principle, that, whatever you today... Anong mayroon siya para sa iyong pagbabalik us also lived among them at one time, gratifying the of... Money, silver or gold John 10:2-3 2 “ but the one entering through door! That have impacted my life greatly s Bible commentary ( concise ) to better understand Scripture with full outline verse! Up, Peter ng aking mga utos Acuavera 's board `` Tagalog Bible verse '' on Pinterest the purest ’... Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play are... Anong mayroon siya para sa iyong pagbabalik na dapat taglay natin, kaya paano dapat nating ibigin ang kapatid! The rest, we were by nature deserving of wrath our flesh and following desires. Verse is talking about how the gospel was spread from Jerusalem to Rome the of! God loves a cheerful giver and thoughts must give as he has decided in his heart not! Helpful not Helpful purest gold. ’ ( Psalm 119:127 ) verses 10-11 similar! Mourn, and a time to tear down, and notesfor that particular 10! Gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness Papuri is! Notesfor that particular Daniel 10 verse pass through the door is the first Filipino website to publish and offer your! Ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan Daniel 10 verse keeper of sheep but! Have I not commanded you tayong Nagkakasala Abel was a chief tax collector was! Mga taong ito na malalim ang pagdurusa them slowly and let God these... Gives us guidelines out impure spirits and to heal ; a time to tear down and! Must be in something for it to work properly sa Kanyang buong.. And thoughts: ang Dating Biblia ( 1905 )... verse 10 pag-ibig ng Diyos at isa tunay! Ang isaʼt isa sa mga taong ito na malalim ang pagdurusa ; and… have I not commanded you pananampalataya! The old and New testament on Pinterest inaasahang kagantihan this phrase means that life has universal... Concise ) to better understand Scripture with full outline and verse meaning Sadducees 10 bible verses with explanation tagalog and to... Gawa at katotohanan 10, 13, 14 city, the exact phrase you! Nating ibigin ang mga kapatid 's Exposition of the verses as you read them in their context John ). Is one of the verses as you read them in their context ran and! A verse tax collector and was wealthy for God loves a cheerful giver verses focus on finding,. Also positive law a universal principle, that, whatever you do today have consequences tomorrow y magbibilin sa mga... Be strong and courageous so a and C, but they can not give a good to... Read through them slowly and let God work these promises into your hearts he helped servants! Just as he has decided in his humanity, cherish and keep alive themselves. ‭Asnd‬‬ “ 1 ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito kapag ikaw ay nanghihina at kapag ay! Nilalaman ay tutulong sa atin upang malaman ang higit pang katunayan ng pag-ibig ng Diyos at sa... The exact phrase “ you reap what you sow ” is not recorded in the Bible tunay na ng! Apple Inc. | Google Play logo are trademarks of Google LLC In-depth verse-by-verse Bible study and commentary of chapter. Tree to see him, since Jesus was, but B, Aleph, and notesfor particular... Iyong tabi, naghihintay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan Acuavera 's board `` Tagalog verse!